نقشه محل برگزاری کنگره

 

نقشه محل برگزاری روز اول کنگره

 

 

نقشه محل برگزاری روز دوم و سوم کنگره

 

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره